Laatste update: 27/03/2015

Zorgcontinuüm en Prodia?

Prodia is een netoverstijgend project waarbinnen diagnostische protocollen zijn ontwikkeld die een leidraad vormen voor diagnostiek binnen de onderwijscontext. Het zijn concreet uitgewerkte procedures die vastleggen hoe in de diagnostische praktijk bij voorkeur gehandeld en beslist wordt, met inbegrip van de instrumenten en de daarbij horende interpretatie- en beslissingscriteria in functie van een zorgvraag.
 
De protocollen vertrekken vanuit de realiteit dat leerlingenbegeleiding een taak is van school en CLB samen, waarbij een continuüm van zorg elke leerling omvat. Dit zorgcontinuüm kent verschillende niveaus van zorg die in elkaar overlopen. De brede basiszorg volstaat soms niet (meer) of slechts gedeeltelijk om aan de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van een of meerdere leerling(en) tegemoet te komen. Dan zullen de school, leerling, ouders en CLB samen bekijken hoe gepaste zorg georganiseerd kan worden, binnen verhoogde of eventueel uitbreiding van zorg. Deze werkwijze moet ervoor zorgen dat elke leerling een correct antwoord krijgt op zijn of haar specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften.
 
• Fase 0: brede basiszorg voor alle leerlingen.
• Fase 1: verhoogde zorg door de school, eventueel ondersteund door het CLB.
• Fase 2: uitbreiding van zorg onder regie van het CLB en waar nodig i.s.m. externen.
• Fase 3: individueel aangepast curriculum.
 
 
 
Meer info op: www.prodiagnostiek.be