klik hier om de html-versie van deze mail te bekijken

Jg 5 - nr 4 - 31 maart 2017
 

Deze ad-hocnieuwsbrief wordt enkel verzonden naar directies op de momenten dat dat nodig is. We hopen u daarmee gerichter en beter van dienst te zijn.
 
Vorming bestuurlijke optimalisatie
In de nascholingsbrochure (p. 69) werd de vorming ‘Bestuurlijke optimalisatie’ aangekondigd. De datum voor deze vorming werd vastgelegd op woensdag 13 september 2017. Deze vorming is gericht naar de bestuurders en de directies van de vrije CLB’s en heeft als doelstelling ondersteuning te bieden bij de processen van bestuurlijke optimalisatie waar men binnen de centra momenteel mee bezig is. Tijdens deze dag zal ook een ondersteunende toolbox voorgesteld worden waarin alle relevante informatie omtrent bestuurlijke optimalisatie terug te vinden zal zijn. Het wordt een inspirerende en leerrijke dag! We doen dan ook graag een warme oproep om vanuit alle besturen en centra aanwezig te zijn op deze vormingsdag.
 
Voorverkoop WISC-V - overleg VCLB met Pearson
In december 2017 wordt de publicatie van de WISC-V verwacht. In aanloop daarvan begint Pearson nu al volop reclame te maken. Zo organiseert de uitgeverij voorstellingen van de WISC-V en doen ze daarbij op 9 mei ook Antwerpen aan. Zie http://www.wiscv.nl/. Per 1 april start tevens de voorverkoop van startpakketten. De actieprijs per pakket bedraagt 1995 euro (zonder btw). Naast een complete set met normen op papier zijn vijf jaar onbeperkte digitale scoring en een jaar licentie voor gebruik op i-Pads inbegrepen.
 
Deze voordelige voorverkoopprijs zal normaal gezien gelden tot aan de effectieve publicatie van de test in eind 2017, en voor bestellingen die geplaatst zijn in 2017. De aankoop van koffers wordt dus best begroot in 2017. Na publicatie en bij bestelling in 2018 zal de prijs, ook bij eventuele groepskorting, al gauw een paar honderd euro hoger liggen. We raden wel aan om te wachten met de effectieve bestelling van pakketten tot er een beoordeling is van het instrument door het Kwaliteitscentrum Diagnostiek. Die zal er hopelijk zijn tegen oktober 2017. Tegen dan willen we zicht hebben op het aantal koffers dat alle CLB’s samen (netoverschrijdend) denken aan te kopen. Zo kunnen we voor de CLB’s zo voordelig mogelijke verkoop- en leveringsvoorwaarden bedingen. Daarom is het belangrijk om nu nog niet als individueel centrum in tekenen op de voorverkoop van Pearson, maar te wachten op verdere communicatie hierover vanuit VCLB-Service (na de paasvakantie).
 
Naast de WISC zijn er uiteraard nog andere veelgebruikte diagnostische instrumenten uitgegeven door Pearson. De volgende voordelige samenaankoop van deze materialen is gepland voor 16 mei-23 juni en wordt zoals steeds aangekondigd in de VCLB-Nieuwsbrief. Deze keer zullen er geen instrumenten van andere uitgeverijen worden aangeboden.
 
Tussentijdse meta-evaluatie M-decreet
Op maandag 27/03 vond een conferentie plaats n.a.v. een tussentijdse meta-evaluatie van het M-decreet, in opdracht van de Vlaamse minister van Onderwijs. Deze bijeenkomst was geen open event, maar verliep via uitnodiging op naam. Er werd hierbij een evenwichtige verdeling nagestreefd van deelnemers uit de verschillende stakeholdergroepen uit beleid en onderwijspraktijk. Vanuit de VCLB-Koepel was er vertegenwoordiging, aangevuld met 4 CLB-medewerkers en 1 directeur.

Sinds de inwerkingtreding van het M-decreet verschenen meerdere publicaties die een ‘evaluatie’ maken van dit decreet of deelaspecten ervan. Sommige van deze publicaties zijn van de hand van wetenschappelijke onderzoekers, andere van de onderwijsinspectie of de administratie, nog andere van belangenorganisaties, UNIA of het Kinderrechtencommissariaat. Er loopt intussen ook onderzoek naar ervaringen met en implementatie van het M-decreet in het kader van het beleidsgericht steunpunt onderwijsonderzoek (SONO) en de administratie bereidt een M-monitor voor op basis van administratieve data.

De meta-evaluatie vormde de input voor een conferentie met vertegenwoordigers van onderwijsactoren, sociale partners, onderzoekers en beleidsverantwoordelijken. Vooraf werd een syntheserapport bezorgd aan alle deelnemers ter voorbereiding van hun deelname aan de conferentie. Het rapport maakt een analyse van bestaande, zowel wetenschappelijke als niet-wetenschappelijke publicaties t.a.v. het M-decreet, zorgbeleid en inclusief onderwijs. De diverse bronnen worden naast elkaar geplaatst om de stemmen die erin klinken aan bod te laten komen. Het bevat daarnaast een samenvatting van conclusies en aanbevelingen op basis van de geraadpleegde bronnen. Het syntheserapport en alle onderliggende bronnen zijn terug te vinden via de website van Onderwijs Vlaanderen
 
Ondersteuningsmodel (GON/ION)
Tot op vandaag hebben we, samen met alle andere onderwijsactoren, nog steeds geen zekerheid gekregen over inhoud, organisatie en startmoment van het ondersteuningsmodel. Dit zorgt voor een terechte bezorgdheid bij leerlingen, ouders, scholen en CLB. Vooraf hebben we als CLB-sector duidelijkheid gevraagd aan het kabinet voor aanvang van de paasvakantie. Deze termijn is (bijna) verstreken. We gaan dan ook het engagement aan om vlak na de paasvakantie deze situatie internetten te evalueren en af te spreken op welke wijze we als sector het best kunnen reageren.
 
(Dit bericht zal ook bezorgd worden aan de deelnemers van de reflectiemomenten en PVOC'ers BuO.)  
 
Petitie ondersteuningsmodel/M-decreet
In de marge van het uitblijven van duidelijkheid over het ondersteuningsmodel krijgen we regelmatig vragen over het wel of niet onderschrijven van petities die individuen of groepen uitsturen. De algemene regel hierbij is dat we zeer omzichtig zijn om deze als organisatie te onderschrijven, omdat het vaak niet duidelijk is van wie de petitie uitgaat en wat de achterliggende motieven van de initiatiefnemers zijn. Daarnaast zijn we bij heel wat overleg met de overheid betrokken via de daarvoor opgerichte participatiekanalen. Het onderschrijven van bepaalde stellingen via andere kanalen kan de besluitvorming daar bemoeilijken. Indien er, zoals vandaag duidelijk blijkt, onvoldoende rekening gehouden wordt met de positie van het CLB reageren we daar dan ook best sectoraal op. Van zodra er duidelijkheid is over welke stappen we als sector concreet zetten, communiceren we dit via deze nieuwsbrief.
 
Pilootprojecten leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs
Een tijd geleden startten twee pilootprojecten op om het leerlingenvervoer in kader van buitengewoon onderwijs te herbekijken. Het betreft enerzijds de regio Roeselare-Izegem-Ingelmunster en anderzijds de regio Leuven. Voor CLB-teams die verwijzen naar BuO-scholen in deze pilootprojecten (zie 'Lees meer ...') is het dus belangrijk om te weten dat het 'recht op leerlingenvervoer' mogelijk anders zal ingevuld worden dan voorheen en dat er daarnaast ook een aantal alternatieven worden ontwikkeld voor het 'collectief busvervoer' (bv. voorzien in opvang op school, voor oudere leerlingen werken met 'apps'). Binnen de pilootregio komt ook het principe van 'dichtsbijzijnde school' te vervallen. Dit kan belangrijke info zijn voor ouders die mogelijk op de weg van thuis naar werk een BuO-school voorbij rijden die niet de dichtstbijzijnde school is.
 
 

 
Ook iets voor in de nieuwsbrief? Mail naar nieuwsbrief@vclb-koepel.be.

             
 
Verantwoordelijke uitgever: Stefan Grielens - Reacties zijn welkom per e-mail - Uitschrijven? Klik hier.
Powered by BMGroup