Vergaderingen

COMCO

De COMCO - oftwel 'commissie coördinatoren' - is het overlegforum tussen het VCLB-Vormingscentrum en de coördinatoren van de vijf Provinciale Vormings- en Ondersteuningscellen (PVOC's) of Regionale Ondersteuningscellen (ROC's). We vergaderen een drietal keer per jaar, met de bedoeling de werking van het Vormingscentrum en de werking van de vijf PVOC's/ROC's zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur heeft als functie de vergadering van de raad van bestuur zo efficiënt mogelijk te laten verlopen door voorbereidend werk te verrichten. Het dagelijks bestuur waakt erover dat de afspraken en besluiten uitgevoerd en opgevolgd worden.

Dienstoverleg Inhoudelijke Ondersteuning

De interne staf van het vormingscentrum bestaat uit alle inhoudelijk verantwoordelijken van het vormingscentrum. We vergaderen maandelijks een ganse dag. Op die manier streven we naar een geïntegreerd ondersteuningsaanbod voor onze CLB-medewerkers, en wel voor alle aspecten van leerlingenbegeleiding (domeinen, doelgroepen en thema's).

VCLB Forum diagnostiek

Het Forum Diagnostiek fungeert als ontmoetingsplaats, denktank en coördinerend communicatiekanaal in verband met diagnostiek en diagnostisch handelen in het kader van de CLB-begeleiding, en stelt zich tot doel de professionaliteit van de CLB-medewerker inzake diagnostiek te ondersteunen en zo mogelijk te optimaliseren. Diagnostiek wordt daarbij opgevat in de brede zin van het woord, en beslaat dus niet enkel het ‘testen’.

ISC

Intervisiegroep kansenbevordering West-Vlaanderen

De intervisiegroep of contactgroep kansenbevordering van West-Vlaanderen komt jaarlijks drie keer samen. De deelnemers zijn de ankerfiguren kansenbevordering van de verschillende Centra voor Leerlingenbegeleiding van de provincie.

Netoverstijgende werkgroep faire diagnostiek

De netoverstijgende werkgroep faire diagnostiek (FD) wil door haar werking de aandacht blijvend vestigen op de bruikbaarheid van psychodiagnostisch materiaal bij de allochtone doelgroep en wil de principes van faire handelingsgerichte diagnostiek waarborgen.

Overleggroep kwaliteitszorg

De overleggroep heeft als doel het werken aan kwaliteitszorg binnen VCLB te stroomlijnen. Het is een plaats waar uitwisselingen tussen de provincies en inhoudelijke thema's een plaats hebben.

Raad van bestuur cvba

Raad van bestuur van de VCLB-Service cvba

Raad van bestuur

Rol en verantwoordelijkheden van de raad van bestuur Eerst en vooral heeft de raad van bestuur van de Koepel de vennootschapsrechtelijke verantwoordelijkheden van de vzw waarin de Koepel is ondergebracht. De betreffende vennootschapsrechtelijke aangelegenheden worden voorbereid door de directie van de Koepel. De raad van bestuur komt 4 keer per jaar samen. Anderzijds heeft deze raad ook een aantal strategische verantwoordelijkheden ten aanzien van het netwerk. De raad zet de strategische krijtlijnen voor de vrije CLB’s in Vlaanderen en Brussel uit. Ze doet dit op basis van een participatief proces waarbij de lokale besturen en het directiecomité betrokken worden. Het directiecomité is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de strategische krijtlijnen voor het VCLB Vlaanderenbreed en vraagt hiervoor tevens de input van de lokale besturen. Het finale ontwerp wordt voorgelegd, besproken (indien nodig aangepast) en goedgekeurd in de raad van bestuur van de Koepel. Verder bespreekt de raad van bestuur van de Koepel de standpunten (bv. ten opzichte van de overheid, welzijn etc.) voorgedragen door het directiecomité, test of deze overeenstemmen met de overkoepelende VCLB-strategie en keurt deze vervolgens al dan niet goed. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de werking van de Koepel zelf en het personeelsbeleid van de Koepel.

Samenwerkingsverband KULeuven

De doelstelling van dit samenwerkingsverband is het bevorderen en wetenschappelijk ondersteunen van leerlingenbegeleiding vanuit een multidisciplinair oogpunt.

Staf

De algemeen directeur en de coördinatoren van de verschillende diensten komen tweewekelijks samen in een stafvergadering. Ad hoc zijn ook de verantwoordelijke voor communicatie en de verantwoordelijke voor kwaliteitszorg aanwezig. De staf garandeert dat de werking van de diensten en cellen op elkaar afgestemd blijven, zorgt voor wisselwerking tussen de diensten, stemt de violen en brengt actuele thema's ter bespreking op tafel.

Werkgroep BuO-OM

Centrale werkgroep BuO en Ondersteuningsmodel (OM)

Werkgroep Christelijke Inspiratie

Deze werkgroep waakt over en ontwikkelt een christelijke zienswijze op het CLB-werk. De Werkgroep Christelijke Inspiratie wil ‘een eigentijdse en christelijk geïnspireerde visie op het werk van de CLB’s ontwikkelen en bij haar leden verspreiden’.

WG DWH LARS

De werkgroep DataWareHouse LARS....

Werkgroep Inhoudelijke Ondersteuning

Het VCLB-Vormingscentrum werkt samen met de provinciale vormings- en ondersteuningscellen (PVOC's of ROC's), en streeft op die manier naar een coherent en geïntegreerd nascholings- en ondersteuningsaanbod voor de vrije centra

Werkgroep Onderwijsloopbaanbegeleiding

De werkgroep bereddert het VCLB-OLB-huishouden in vier bijeenkomsten per werkjaar.

Werkgroep omkadering

Deze tijdelijke werkgroep heeft de bedoeling om op zoek te gaan naar voorstellen om te komen tot nieuwe spelregels met betrekking tot omkadering en dit in functie van een toekomstige nieuwe beleidsperiode. De overheid wenst zelf aan de manier van het berekenen van de omkadering zaken te wijzigen, onder andere door densiteit in vraag te stellen.

Werkgroep VCLB-ONW

Deze werkgroep heeft als doel de vertegenwoordigers van VCLB binnen de ondersteuningsnetwerken samen te brengen in een streven naar zoveel mogelijk gelijkgerichtheid.

Werkgroep administratieve en juridische ondersteuning

De Werkgroep Administratieve en Juridische Aspecten (WAJA) buigt zich over uiteenlopende administratieve en juridische aangelegenheden uit de dagelijkse CLB-werking.