Laatste update: 06/09/2018

NWG IROJ

De werkgroep IROJ gemandateerden CLB is samengesteld uit de vertegenwoordigers in deprovinciale overlegorganen Integrale Jeugdhulp, het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp(IROJ), aangevuld met vertegenwoordigers van de netten en de koepels en experten met betrekkingtot VAPH. Aansluitend op het overleg is er ook tijd en ruimte voorzien om met het departement onderwijs en vorming de stand van zaken op Vlaams niveau te bespreken. De doelstelling van het overleg is de implementatie van het decreet voor de sector CLB op te volgen, leemtes enknelpunten te signaleren. Daarnaast is een belangrijke opdracht ook de interprovinciale afstemmingen uitwisseling van ervaringen. Op basis van de besprekingen kan de sector CLB via deInternettensamenwerkingscel CLB ook standpunten innemen en in overleg gaan met het agentschapJongerenwelzijn. 
Leden
 • Besard Lara
 • Campforts Elisabeth
 • D'Oosterlinck Patrick
 • De Bondt Grite
 • Devisscher Caroline
 • Dufromont Ruth
 • Dylst An
 • Frederix Marc
 • Gheysen Tine
 • Grielens Stefan
 • Hebbrecht Hans
 • Holvoet Liesbeth
 • Jonniaux Stefan
 • Lersberghe Annik
 • Maebe Annelien
 • Mels Filip
 • Meulewaeter Lotte (verslaggever)
 • Roelandt Barbara
 • Rosiers Beatrijs
 • Ryckeboer Cathérine
 • Sanders Ria
 • Snoeck Colette
 • Tielemans Christine
 • Van Acker Johan
 • Van Den Bussche Sofie
 • Van de Heyden Liesbet
 • Van Humbeeck Deborah
 • Van Huynegem Josiane
 • Van Loock Stefan
 • Van Trimpont Inge
 • Vandermeersch Dries
 • Vanmaele Lien
 • Verdegem André (voorzitter)
 • Verghote Ingeborg
 • Verplancke Hilde
 • Viaene Sofie