Laatste update: 18/02/2019

OG Kansenbevordering

In de overleggroep kansenbevordering richten wij ons tot leerlingen die omwille van sociaaleconomische redenen problemen krijgen en/of leerlingen die omwille van etniciteit te maken krijgen met vooroordelen, uitsluiting of discriminatie. Het samenspel van twee belangrijke maatschappelijke mechanismen, achterstandsverwerving en achterstelling, maakt dat zij niet volwaardig kunnen participeren aan onze maatschappij en onderwijs.
 
Als we dit in doelgroepen omzetten bedoelen we
Mensen in armoede
Jongeren met een migratie-achtergrond
Anderstalige nieuwkomers en vluchtelingen
Gezinnen met een lage SES (o.a. laaggeschoolden, kwetsbare positie, precaire financiële situatie) 
 
De (strategische) opdracht van deze groep is om – specifiek voor het thema KB – vinger aan de pols te houden van evoluties, zowel binnen de centra als daarbuiten, en deze te vertalen naar concrete handvatten voor de CLB-praktijk. Het gaat over meedenken, voeding geven, noden zichtbaar maken, vragen formuleren, opvolgen en mee richting geven aan KB. Kortom deze groep is het klankbord voor materies inzake gelijke kansen/KB.
Daarbij houdt de overleggroep kansenbevordering rekening met de principes van het Vrij CLB Netwerk. Dit betekent dat de overleggroep een signaalfunctie heeft naar het directiecomité voor die zaken die niet binnen de mogelijkheden of het mandaat van de groep vallen (vb. standpuntbepaling, het oprichten van een tijdelijke werkgroep om een thema inhoudelijk concreter uit te werken, iets implementeren in de centra, een bevraging doen…).
Leden
Hilde Iserbyt/David Verhaeren
Karolien Damman
Marleen Van den Mooter
Pia Melis
Ria Conings
Sam De Laet 
Söhret Yildirim
Wim Sucaet 
 
Stefaan Jonniaux