Laatste update: 15/12/2014

CLB roept op: wie brengt leerlingen naar medisch onderzoek?

Consequenties van meer opdrachten, meer leerlingen, minder personeel, minder werkingsmiddelen
12/12/2014
Centra voor leerlingenbegeleiding moeten 10% inleveren op werkingsmiddelen en 2% op personeel. Dat betekent dat we zwaar moeten snoeien. Vooral in vervoer. Want naast kleine andere besparingen is vervoer de voornaamste post waarop we nog kunnen besparen. Concreet gaat het om het leerlingenvervoer in functie van de medische onderzoeken en de dienstverplaatsingen van CLB'ers. We roepen iedereen op om te helpen zoeken naar alternatieven, om de werking niet in het gedrag te laten komen.

Al 14 jaar besparen
De CLB-sector bespaart al jaren, doordat de werkingsmiddelen de afgelopen 14 jaar amper geïndexeerd werden en doordat we werken met een gesloten enveloppe voor personeel. Dat terwijl er steeds meer opdrachten voor alsmaar meer leerlingen zijn. Verschillende centra werken vandaag al met verlies. Nog besparen kan alleen door drastisch in te grijpen.

Onze mensen willen er staan voor de leerling. We willen onze opdrachten maximaal en op een kwaliteitsvolle manier blijven realiseren. We hebben de afgelopen weken gezocht naar manieren om de besparingen te realiseren zonder dat leerlingen daaronder zouden lijden. De enige mogelijkheid om te besparen zit in de organisatie van de opdrachten. Veel keuzemogelijkheid is er echter niet. Vervoer is de belangrijkste post waar nog gesnoeid kan worden.
 
Vervoer naar het medisch onderzoek
Leerlingen gaan tijdens hun schoolloopbaan 7 keer op medisch onderzoek. Jaarlijks zien we dan een half miljoen leerlingen voor een medisch onderzoek. Vandaag verzorgen de centra het gratis collectief leerlingenvervoer in het kader van die medische onderzoeken. Dit gratis collectief leerlingenvervoer is omwille van de besparingen niet langer haalbaar en zal bijgevolg uitdoven.

We vragen de scholen en de overheid om op korte termijn en in overleg met de centra naar oplossingen te zoeken. Bijvoorbeeld door alternatieven voor verplaatsingen met bussen uit te werken. Of door bijvoorbeeld meer onderzoeken op school te laten doorgaan of gedeelde infrastructuur in de buurt van de scholen ter beschikking te stellen.

Infrastructuur voor het medisch onderzoek
Een kwaliteitsvol medisch onderzoek vraagt om een kwaliteitsvolle infrastructuur, of dat nu op school gebeurt of in het CLB zelf. We staan daar uiteraard achter, maar de kwaliteitsnormen die vandaag door de inspectiediensten gehanteerd worden zijn onredelijk en overdreven. Willen we stappen vooruit kunnen zetten, dan moet daar op korte termijn duidelijkheid over komen. Alleen op deze manier kunnen de onderzoeken ook op langere termijn gevrijwaard blijven.

Dienstverplaatsingen
Ook het beperken van de dienstverplaatsingen zal zijn gevolgen hebben voor de samenwerking met scholen en de schoolnabije begeleiding van de centra. De aanwezigheid op school zal beperkt worden tot vaste zitdagen. We vragen aan scholen om hier bij de organisatie van het overleg maximaal rekening mee te houden.

Personeelsbesparingen
Vandaag is er geen verdere duidelijkheid over de wijze waarop de besparingen op personeel kunnen gerealiseerd worden. De ongerustheid groeit. Wat zal het effect zal zijn van deze personeelsbesparingen op de verdere uitrol van de integrale jeugdhulpverlening en het opstarten van het M-decreet? Opdrachten die sowieso al bovenop de bestaande werking komen en gedragen worden door de gigantische inzet van onze mensen in het veld. Want deze besparingen komen bovenop de al decennia lang bevroren omkaderingsenveloppe. Wij vragen de overheid om het overleg hierover op korte termijn op te starten.

Goeie wil, maar …
Wij zijn er ons ten zeerste van bewust dat deze maatregelen ingrijpen op de wijze waarop de centra hun opdrachten in de toekomst gaan realiseren. Tegelijk vragen wij begrip voor de inspanningen die onze mensen leveren om met steeds minder middelen steeds meer opdrachten voor steeds meer leerlingen te realiseren. We gaven vroeger al meermaals aan dat de werkingsmiddelen en de personele middelen van de centra niet in verhouding staan tot de opdrachten die de centra realiseren. Daarbovenop moeten we nu besparen.

Vragen?

Algemeen perscontact: Annelies De Graeve - annelies.degraeve@vclb-koepel.be - 02 240 07 67

Meer informatie? Een gesprek?

Dries Vandermeersch 
Voorzitter Raad van directeurs - GO! Centra voor leerlingenbegeleiding van het Gemeenschapsonderwijs

Patrick Weyn
Algemeen directeur
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen
 

Stefan Grielens
Algemeen directeur
Vrije-CLB-Koepel vzw0477 23 13 57
02 479 25 05
dries.vandermeersch@
g-o.be

02 514 19 00
patrick.weyn@
pov.be

0495 40 09 85
02 240 07 50
stefan.grielens@

vclb-koepel.be


  

De internettensamenwerkingscel of ISC is een informeel overleg van vertegenwoordigers van de drie centrumnetten (vier koepels) van de centra voor leerlingenbegeleiding. De ISC overlegt over actuele beleidsontwikkelingen die de CLB-sector beïnvloeden en neemt sectorale standpunten in. De ISC is ook het aanspreekpunt voor externe partners en legt ook zelf contacten met andere partners uit de welzijns –en gezondheidssector.