Laatste update: 27/10/2016

Discreet helpen bij leerlingen met een zelfverwondingsproblematiek hoeft geen aparte ruimte op school.

ISCinternettensamenwerkingscel
_____________________________________________________________________________________________________
 
Scholen bieden aan alle leerlingen wat we noemen brede basiszorg en wanneer nodig kan daar een verhoogde zorg bijkomen in overleg met het CLB. Is er meer nodig, dan zal het CLB samen met de leerling zoeken naar duurzame oplossingen. Dat kan betekenen dat het CLB samen met de leerling zoekt naar een gepast buitenschools hulpverleningstraject. Betrokkenheid van de leerling en eigenaarschap over het eigen hulpverleningsproces is immers bij de aanpak van automutilatie cruciaal.
 
Zelfverwonding kan je niet verbieden noch bestraffen. Wel is het cruciaal om te vermijden dat jongeren die zichzelf verwonden anderen aanzetten om hetzelfde te doen. Zoals Imke Baetens (VUB) in Knack meldt, blijkt zelfverwonding immers ‘besmettelijk’ te zijn. Als er jongeren zijn die bovendien andere jongeren aanzetten tot zelfverwonding, dan moet daar absoluut tegen opgetreden worden. Laurence Claes (KU Leuven) geeft in Knack aan dat het geen goed idee is om jongeren die zichzelf verwonden constant te controleren. De focus hoort niet te liggen op het vermijden van de zelfverwonding, maar op het scheppen van een klimaat en setting om aan de oorzaak te kunnen werken. Stelt een school automutilatie vast, dan spreekt het vanzelf dat er samen met het CLB met de leerling bekeken wordt welk hulpverleningstraject kan aansluiten.
 
Om zelfverwonding op te lossen moet er voorbij de zelfverwonding gekeken worden. Strikt de automutilatie verbieden - iets wat volgens alle experten onmogelijk en zelfs niet wenselijk is - heeft geen zin. Veel belangrijker is de oorzaken waarom jongeren zichzelf verwonden aanpakken.
 
Om te vermijden dat jongeren zichzelf verwonden in de aanwezigheid van leeftijdsgenoten en zorg niet toe te spitsen op het symptoom in plaats van de oorzaak, zijn in scholen geen aparte ruimtes nodig. Belangrijk is hoe er in de school mee omgegaan zal worden. Een veilig en warm schoolklimaat creëren, het probleem bespreekbaar maken, duidelijke afspraken maken en tijdig deskundige hulp inschakelen zijn veel meer op hun plaats. Een school is tenslotte geen therapeutische setting.