Laatste update: 01/03/2012

Een kijk op... kindermishandeling

Op 17 april 2012 wordt op de Koepel een ronde tafel Kindermishandeling georganiseerd met CLB-vertegenwoordigers uit alle provincies. Het is de bedoeling een inventaris op te maken van beschikbaar materiaal, na te gaan in welke mate er concretere vorming moet voorzien worden binnen dit thema en tevens wil de ronde tafel een aanzet geven om krijtlijnen vast te leggen... tot waar reiken de mogelijkheden van het CLB om in deze problematiek begeleidingstaken op te nemen?
Contact: Piet Casier

Essentiële elementen in de aanpak van kindermishandeling
  1. Wereldwijd blijkt in de praktijk dat, hoe sneller alle beschikbare informatie over een aangemelde gezinssituatie kan worden samengebracht, des te sneller er concrete en effectieve maatregelen kunnen worden genomen. Deze vaststelling moet leiden tot een werkprocedure waarin over de sectoren heen, afspraken worden gemaakt om op een efficiënte wijze elkaar te informeren.
  2. KInderen wensen niet in de eerste plaats dat hun gezin uit elkaar wordt gehaald. Ze wensen wel dat hun gezin een veilig plek wordt. Dit is dan ook de eerste belangrijkste zorg die moet opgenomen worden: hoe realiseren na een melding, die veilige plek voor het betrokken kind.