Laatste update: 03/02/2012

Kan een (handelingsbekwame) leerling eisen om sommige, verplicht te registreren gegevens uit het medisch consult niet aan de ouders mee te delen?

In principe kan dit niet! Gegevens die ouders in het belang van hun kind nodig hebben om belangrijke opvoedingsbeslissingen te nemen en/of nodig hebben in het kader van hun ouderlijke verantwoordelijkheid, mogen aan hen worden meegedeeld, ook al wenst de betrokken leerling dit niet.
 
De gegevens uit de verplichte medische consulten worden geacht gegevens te zijn die ouders nodig hebben om opvoedingsbeslissingen te nemen en/of nodig zijn in het kader van hun ouderlijke verantwoordelijkheid. De brief met de resultaten van het verplicht medisch consult wordt bijgevolg aan de ouders geadresseerd. Is de leerling ouder dan 12 jaar, dan wordt de brief aan de ouders en aan de +12-jarige geadresseerd.
Indien een minderjarige vraagt om sommige gegevens niet aan de ouders mee te delen, is hierover een gesprek met de minderjarige aangewezen in het kader van de vraagverheldering: "Waarom wenst de leerling dat sommige gegevens niet worden meegedeeld?" Op basis van deze vraagverheldering oordeelt de arts in het belang van de leerling. Dit belang hoeft niet te betekenen dat ingegaan wordt op de wens van de minderjarige. Indien de leerling zijn geheimhoudingsvraag, ook na gesprek, staande houdt, deelt de arts zijn beslissing aan de betrokken leerling mee. Indien hij oordeelt dat de gegevens, tegen de wens in van de leerling, aan de ouders moeten worden bezorgd, wordt dit genoteerd in het dossier met de vermelding dat de betrokken leerling het hiermee niet eens is en de redenen die de leerling hiervoor aanbracht.
Dit geldt uiteraard enkel voor de verplicht te registreren gegevens. De gegevens die tijdens het consult verzameld worden, maar niet verplicht te registreren zijn, vallen volledig onder het beroepsgeheim van de CLB-medewerker en kunnen niet zomaar aan de ouders meegedeeld worden.