Laatste update: 03/02/2012

Volgt het CLB alle klassenraden/MDO's op school?

Het volgen van klassenraden kadert in de schoolondersteunende werking en/of is een actie in het kader van de begeleiding van een leerling.
 
Het is belangrijk dat leerlingen en ouders zo goed mogelijk geïnformeerd worden over de wijze waarop de leerlingenbegeleiding op school wordt georganiseerd. Dit gebeurt best door de school en het CLB samen, bv. bij de inschrijving en/of bij het begin van elk schooljaar. Deze informatie vooraf zorgt er alvast voor dat niet voor elke bespreking, toestemming moet gevraagd worden. Afspraken over het geven van informatie kunnen opgenomen worden in het beleidscontract met de school.
 
MDO's, klassenraden, cel leerlingenbegeleiding... het zijn allemaal overlegmogelijkheden die de school ter beschikking heeft in het kader van hun interne leerlingenbegeleiding. Wij zijn daar aanwezig ter ondersteuning van de leerkracht, klas, school en/of als specifieke actie in het kader van een effectieve begeleiding van een concrete leerling. In principe kan je stellen dat het opvolgen van alle klassenraden niet meer tot de CLB-praktijk behoort. Het CLB is aanwezig wanneer dit uit hoofde van schoolondersteuning of uit hoofde van een individuele of groepsbegeleiding een passende actie is.
 
Leerlingen worden op een schooloverleg besproken, veelal op initiatief van de school. Bijgevolg lijkt het logisch dat de school hier in eerste instantie de informatieverantwoordelijkheid draagt. Indien het CLB na de bespreking daadwerkelijk een begeleiding opstart, gebeurt dit met de toestemming van de bekwame leerling en/of de ouders. Indien het CLB het initiatief neemt om over een leerling met de school te overleggen, kadert dit in een specifieke begeleiding van die leerling en is die bekwame leerling en/of zijn ouders hierover vooraf geconsulteerd.
 
Bij leermoeilijkheden is er vaak al door de school contact gelegd met de ouders om remediëringsmogelijkheden te bespreken. Het lijkt ook logisch dat de school de ouders informeert over hun voornemen om het CLB in te schakelen. Wanneer het CLB dan ook daadwerkelijk begeleidingsstappen onderneemt, gebeurt dit in overleg en met toestemming van de ouders/bekwame leerling.
 
Bij psycho-sociale problemen (gedragsproblemen, pestproblemen, tuchtproblemen) kan het best dat een leerling een eerste maal besproken wordt zonder hierover vooraf met de ouders of de leerling zelf te overleggen. Een soort van eerste, verkennend gesprek om de strategie te bepalen. Wanneer bij het uitvoeren van de afspraken, het CLB begeleidingsstappen onderneemt, moet dit in overleg en met toestemming met de ouders/bekwame leerling, tenzij het leerplichtproblemen betreft.
 
Je leest hierover nog meer in de "Richtlijn Klassenraden".