Laatste update: 18/10/2016

Huizen van het kind. ISC-tekst

Op 20 november 2013, tijdens de internationale kinderrechtendag, keurde het Vlaams Parlement het decreet inzake de organisatie van preventieve gezinsondersteuning goed. Niettegenstaande de CLB's niet echt gevat zijn door dit decreet zijn ze wel een belangrijke partner in de ontwikkeling van de Huizen van het Kind.

Meer informatie over de Huizen van het kind kan je vinden op de website van "De huizen van het kind".    
 
Je vindt hier 2 ISC-teksten over de Huizen van het Kind. 
- De ISC ontwikkelde bij de opstart van de Huizen van het Kind een tekst die de CLB's op het terrein moet ondersteunen in de positionering binnen de huizen van het Kind. Tegelijk biedt de tekst ook houvast voor de partners, zodat ze ook weten wat ze van een CLB kunnen verwachten.
- Op 13 september 2016 werd afgesproken om de tekst "Houvast en aanbevelingen CLB inzake Huizen van het Kind" te bezorgen aan de centra als een netoverstijgende houvast en aanbeveling in het kader van de ontwikkelingen van de Huizen van het Kind. Het document geeft  weer, op basis van een evaluatieoverleg bij Kind en Gezin op 10 mei 2016, wat de stand van zaken op dat ogenblik was. Tegelijk is er ook een korte evaluatie opgenomen vanuit de actoren die op het overleg aanwezig waren en wordt een houvast geboden aan  de centra in functie van positionering in het kader van de Huizen van het Kind.      
 
In de Internetten SamenwerkingsCel of kortweg ISC werken de vertegenwoordigers van de CLB’s van alle netten samen. Ze overleggen en nemen waar nodig sectorale standpunten in om de belangen van de CLB’s te behartigen.  
 
 
Bestanden