Laatste update: 23/10/2014

Geïntegreerd onderwijs

Het “Geïntegreerd Onderwijs” (GON) is een vorm van samenwerking tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs. Het is bedoeld voor die leerlingen die zonder extra ondersteuning de overstap zouden moeten maken naar buitengewoon onderwijs. Via ondersteuning door scholen buitengewoon onderwijs krijgen een deel van die leerlingen toch extra kansen geven in het gewoon onderwijs.

Voor wie?

GON is niet voor alle leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een oplossing. Een stoornis op zich is geen voldoende reden voor het opstarten van GON.  Om in aanmerking te komen moet er een duidelijk afstemmingsprobleem zijn tussen de noden van de leerling en het aanbod van de school gewoon onderwijs. Voor een toelating is net zoals voor het buitengewoon onderwijs een attest en een protocol ter verantwoording nodig.

Aanvragen?

Wie GON wil aanvragen gaat best naar het CLB dat de school begeleidt. Het CLB zal eerst bekijken wat er aan de hand is, welke hulp de leerling nodig heeft, welke hulp al geboden is en met welk effect. Het CLB praat met ouders en school over de aard en de ernst van de moeilijkheden. Het treedt in de eerste plaats ondersteunend op. Daarna kan het overwegen of de leerling in aanmerking komt voor een BuO-attestering.
Als deze stappen doorlopen zijn, kan GON tot de mogelijkheden behoren. Dan blijft de leerling in het gewoon onderwijs en geniet zijn school ondersteuning vanuit een school voor buitengewoon onderwijs. Soms geven leerkrachten de ondersteuning, soms logopedisten of kinesisten. De vorm van de ondersteuning hangt vooral af van wat de leerling nodig heeft en wordt bepaald bij de opstart van GON.

Het aantal uren en het aantal jaren dat een leerling recht heeft op GON-begeleiding varieert. U kan voor deze info best terecht bij het CLB-team van de school.