Laatste update: 31/08/2017

Werkingsprincipes

Leerlingenbegeleiding is een veelomvattend begrip. Uit het decreet: 
 
…De centra hebben als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen nu en in de toekomst. Hierdoor wordt bij de leerlingen de basis gelegd van alle leren zodat zij door hun schoolloopbaan heen de competenties kunnen verwerven en versterken die de grondslag vormen voor een actuele en voortdurende ontwikkeling en maatschappelijke participatie… 
:
Leerlingenbegeleiding mag dan als onderwerp erg ruim zijn, alles wat we doen vertrekt steeds vanuit dezelfde werkingsprincipes:
 
  • Preventief en remediërend 
  • Proactief 
  • Emancipatorisch 
  • Kansenbevorderend & doelgroepgericht 
  • In een netwerk 
  • Discreet 
 
Preventief en remediërend
Leerlingenbegeleiding kan duidelijk niet alleen remediërend bedoeld zijn, maar moet bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het zijn dus niet enkel problemen die de leerlingenbegeleiding aansturen. 
 
En ook proactief
De vrije centra voor leerlingenbegeleiding ambiëren meer. Willen we werken aan het welzijn van de jongeren op lange termijn, dan volgt daar meteen uit dat een CLB’er proactief moet optreden. Preventie voorkomt problemen en remediëren lost (hopelijk) op, maar beide vertrekken vanuit een negatieve motivatie. Proactief werken betekent positief en toekomstgericht werken aan wat we willen bereiken. Om op lange termijn leerlingen de beste kansen te geven, is het niet meer dan logisch hen daar ook de kapstokken toe aan te reiken. 
 
Emancipatorisch 
De CLB-medewerker zal zich niet als dé deskundige opstellen, maar eerder als iemand die in overleg met de leerling, de ouders, de school en de leerkracht mee op zoek gaat naar mogelijke antwoorden. Daarbij probeert hij leerling, ouders en school zelf te betrekken en vaardigheden aan te leren, zodat ze nieuwe vragen, noden of problemen meer autonoom kunnen aanpakken en minder hulpafhankelijk worden. Leerlingenbegeleiding werkt emancipatorisch: de begeleiding is gericht op competentieontwikkeling, zodat jongeren zelf hun ontwikkeling in handen leren nemen.
 
Kansenbevorderend doelgroepgericht
Wil het CLB emancipatorisch werken, dan moeten jongeren die op eender welke manier bedreigd zijn in hun kansen ook meer aandacht krijgen van het CLB. CLB’s die samenwerken met scholen met veel kansarme leerlingen krijgen extra personeel, dat kan ingezet worden voor de werking in het kader van de armoedebestrijding.
 
In een netwerk
Het CLB werkt niet op een eiland. In de eerste plaats werkt het samen met de school, maar ook andere diensten uit de welzijns- en gezondheidssector die jongeren begeleiden, zijn partners in de leerlingenbegeleiding. Een goed contact en een vlotte samenwerking met deze diensten zijn noodzakelijk om de leerlingenbegeleiding goed uit te bouwen. Niet enkel omwille van de zogenaamde draaischijffunctie van het CLB dat leerlingen doorverwijst naar specifiekere hulpverlening, maar ook in het belang van de jongeren. 
 
Discreet
CLB-medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Geheimhouding van gegevens wordt dus gegarandeerd. Daardoor is de CLB’er onderworpen aan strengere regels dan leerkrachten en scholen, die ambtsgeheim hebben. Concreet wil dat zeggen dat (ook) scholen geen inzage hebben in CLB-gegevens.
 
En bovendien werken de centra voor leerlingenbegeleiding volledig gratis.