Laatste update: 02/12/2013

Netoverstijgende werkgroep ISC-PGZ

In 2012-2013 werkte de netoverstijgende werkgroep ISC-PGZ, gemandateerd door de Internetten Samenwerkingscel verder aan een blauwdruk voor een hedendaagse invulling van preventieve gezondheidszorg in het CLB. Het resultaat was een visietekst over wat preventieve gezondheidszorg door een CLB betekent voor leerlingen, ouders en scholen. Deze tekst werd voorgedragen aan de ISC.
Setting-specifieke strategische en operationele doelen die verder vloeien uit de ontwikkelde visie werden uitgeplot in een mind map en stelselmatig verfijnd. Op die manier kwam de groep tot een concretisering van de velden PGZ die de departementen Onderwijs en WVG omschreven in een conceptnota. De ISC PGZ groep zorgde er in het bijzonder voor dat de dwarsverbindingen tussen de PGZ activiteiten én de compatibiliteit met het CLB werk op andere domeinen geconcretiseerd werden. In 2012-2013 stond het werken rond risicofactoren (opsporing, handelen en opvolging) op de agenda.
 
Omdat er onduidelijkheid rees over de agenda van de werkgroep en de nood aan overleg rond leerlingenbegeleiding in haar totaliteit urgenter werd geacht, zette de ISC de ISC PGZ groep on hold. De werkzaamheden rond het toekomst profiel PGZ werden vanaf mei 2012 verdergezet binnen een interne werkgroep van VCLB-Koepel-vzw onder de naam PGZ+.
De werkgroep ISC PGZ vergaderde 5 keer (20/09, 26/10, 30/11, 20/12 en 15/01).