Laatste update: 02/12/2013

Werkgroep PGZ+

De werkgroep PGZ+ nam de fakkel over van de ISC PGZ groep in het uittekenen van een toekomstgerichte blauwdruk voor preventieve gezondheidszorg. De conclusies van dit overleg moeten centra praktische aanknopingspunten geven voor de afstemming van taken in preventieve gezondheidszorg met de taken opgenomen in de andere domeinen van leerlingenbegeleiding, en er toe bijdragen dat de acties ondernomen om de gezondheid van leerlingen te bevorderen een zo groot mogelijk effect ressorteren.
In 2012-2013 zette de PGZ+ werkgroep lijnen uit omtrent de vaccinaties. De medische consulten werden herbekeken in functie van hun doel, waarop suggesties werden gegeven omtrent de frequenties en aanbiedingsmomenten van consulten, het verzamelen van anamnestische gegevens en randvoorwaarden voor het welslagen van consulten.
Verder werd een lijn uitgezet om de diverse preventieve activiteiten (leerlinggebonden en schoolondersteunend) die een CLB opzet tot een logisch geheel te maken waarin de elementen elkaar versterken.
In 2013-2014 wordt verder gegaan rond het thema schoolondersteuning.
Het is de bedoeling om een eindtekst klaar te hebben in december, die kan voorgelegd worden aan de directies en een basis zal vormen voor overleg met de overheid.