Meer lezen

  • Diversiteit in het CLB-personeelsbeleid

    De centra streven een diversiteit in hun personeelsbestand na. In 2009 maakten we netoverstijgend een stand van zaken ivm de tewerkstelling van etnisch culturele minderheden. Ter vergelijking voegen we er een overzicht van de tewerkstelling van kansengroepen bij de Vlaamse overheid aan toe.
  • Ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting in de CLB's

    Ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting is een relatief nieuw ambt in de CLB-sector. Om de centra een betere kijk te geven op dit ambt, maakte de sector in samenwerking met verschillende actoren een ondersteunende brochure. Deze werd uitgegeven door het Departement Onderwijs en Vorming.
  • Diversiteit als meerwaarde Engagementsverklaring van de Vlaamse onderwijswereld.

    In 2003 ondertekenden alle actoren betrokken bij het onderwijs een verklaring waarin zij aangeven om op een geëngageerde wijze uitvoering te geven aan het gelijke kansenbeleid. Ook de VCLB-Koepel ondertekende, namens de centra deze verklaring. VCLB beschikt over één deeltijdse begeleider om de centra bij de realisering van de aangegane engagementen te ondersteunen.