Laatste update: 08/03/2012

Hulp - kernactiviteiten

Artikel 5 van het Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering beschrijft de onderdelen van een dergelijk leerlinggebonden begeleidingsaanbod: de kernactiviteiten.

 Hiermee worden hulpverlenende acties geënt op de methodiek van handelingsgerichte diagnostiek en/of handelingsgericht werken  die op het gehele veld van de professionele leerlingenbegeleiding van toepassing is.

Deze manier van werken ligt geheel in de lijn van het SLB-gedachtengoed zoals beschreven in “diagnostisch handelen in de schoolloopbaanbegeleiding” door Walter Magez (2004).

 

Noot: een evidence-based handleiding bij keuzevragen met inbegrip van een checklist, voor het verzamelen van informatie over het verloop van het keuzeproces en beïnvloedende factoren tijdens de intakefase, kan een houvast bieden voor een kwaliteitsvolle omgang met SLB-zorgvragen. Een dergelijk overzicht is te vinden in het hoofdstuk over Studie- en beroepskeuzeprocessen (Germeijs, Verschueren en Mels) in het handboek “Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding” (Verschueren & Koomen, Garant 2007).

 

 

1° onthaal

 

Het eerste contact met de cliënt, de school of een netwerkpartner en het beluisteren van het aanmeldingssignaal; indien nodig aansluiting bieden met al dan niet zelf aangeboden vraagverheldering of andere vormen van hulp;

 

2° vraagverheldering

 

vraagverheldering: samen met de cliënt, de school of een netwerkpartner de problemen inventariseren, systematisch in kaart brengen en ontrafelen; oplossingsalternatieven verkennen en die toetsen aan een mogelijk aanbod;

 

3° informatie en advies

 

-    het informeren en handelingsgericht adviseren over keuzemogelijkheden en gedragsalternatieven en eventueel het aanraden van bepaalde hulp aan ouders, opvoedingsverantwoordelijken, leerlingen of personen uit de leefomgeving;

-    het verstrekken van een handelingsgericht advies aan leerkrachten om hun draagkracht te versterken bij de opvang van leerlingen met zorgvragen;

 

4° diagnostiek

 

diagnose: een op systematische wijze opgebouwd, geobjectiveerd en gedetailleerd beeld van de problematiek en de onderwijsnoden van een leerling. Het centrum neemt zowel verhelderende, onderkennende als indicerende diagnostische vraagstellingen op en maakt bij de analyse hiervan gebruik van wetenschappelijk verantwoorde methoden en, waar die voorhanden zijn, van vastgelegde standaarden. Het centrum werkt waar nodig samen met externen. De diagnostiek resulteert in een advies aan de betrokkenen. Bij leerlingen met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte wordt een advies gegeven over ondersteunende maatregelen in onderwijs, al of niet geformaliseerd zoals bepaald in de onderwijsregelgeving;

 

5° kortdurende begeleiding

 

Het bieden van een multidisciplinaire en professionele ondersteuning, in eerste instantie gefocust op het samen met de cliënt zoeken naar antwoorden en oplossingen voor de problematische situatie. De kortdurende begeleiding bestaat uit een aanbod van twee tot acht sessies;

 

6° netwerk

Het centrum werkt samen met relevante netwerkpartners in functie van de begeleiding van de leerling en de ondersteuning van ouders,  de school of personen uit de leefomgeving.