Laatste update: 12/03/2012

OLB-artikelen uit het BVR operationele doelen

OLB-artikelen uit het BVR operationele doelen in een handige oplijsting. 
 
Artikel 5 
 
Om de strategische doelstellingen, vermeld in artikel 4, te realiseren, bestaat het leerlinggebonden aanbod uit de volgende mogelijke kernactiviteiten:
1° onthaal: het eerste contact met de cliënt, de school of een netwerkpartner en het beluisteren van het aanmeldingssignaal; indien nodig aansluiting bieden met al dan niet zelf aangeboden vraagverheldering of andere vormen van hulp;

2° vraagverheldering: samen met de cliënt, de school of een netwerkpartner de problemen inventariseren, systematisch in kaart brengen en ontrafelen; oplossingsalternatieven verkennen en die toetsen aan een mogelijk aanbod;

3° het verstrekken van informatie en advies:

a)    het informeren en handelingsgericht advies geven over keuzemogelijkheden en gedragsalternatieven en eventueel het aanraden van bepaalde hulp aan de cliënt of aan personen uit de leefomgeving;
b)    het verstrekken van een handelingsgericht advies aan leerkrachten om hun draagkracht te versterken bij de opvang van leerlingen met zorgvragen;
 
4° diagnose: een op systematische wijze opgebouwd, geobjectiveerd en gedetailleerd beeld van de problematiek en de onderwijsnoden van een leerling. Het centrum neemt zowel verhelderende, onderkennende als indicerende diagnostische vraagstellingen op en maakt bij de analyse hiervan gebruik van wetenschappelijk verantwoorde methoden en, waar die voorhanden zijn, van vastgelegde standaarden. Het centrum werkt waar nodig samen met externen. De diagnostiek resulteert in een advies aan de betrokkenen. Bij leerlingen met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte wordt een advies gegeven over ondersteunende maatregelen in onderwijs, al of niet geformaliseerd zoals bepaald in de onderwijsregelgeving;
 
5° kortdurende begeleiding: het bieden van een multidisciplinaire en professionele ondersteuning, in eerste instantie gefocust op het samen met de cliënt zoeken naar antwoorden en oplossingen voor de problematische situatie. De kortdurende begeleiding bestaat uit een aanbod van twee tot acht sessies;
 
6° samenwerken met netwerk: het centrum werkt samen met relevante netwerkpartners in functie van de begeleiding van de leerling en de ondersteuning van ouders,  de school of personen uit de leefomgeving. Het centrum kan van het aantal sessies, vermeld in het eerste lid, 5° afwijken in het belang van leerlingen die door hun persoonlijke kenmerken, sociale achtergrond of leefsituatie leerbedreigd zijn.  
 
Artikel 10
 
Voor alle zorgvragen binnen het begeleidingsdomein onderwijsloopbaan biedt het centrum de kernactiviteiten, vermeld in artikel 5, 1° tot en met 4° en 6°, aan.

Daarbij besteedt het centrum bijzondere aandacht aan de keuzeprocessen in de onderwijsloopbaan ter voorbereiding van de overgang:
1°   van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs;
2°   van de eerste graad naar de tweede graad van het secundair onderwijs;
3°   van de tweede graad naar de derde graad van het secundair onderwijs;
4°   van de derde graad van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs;
5°   van het buitengewoon onderwijs naar het gewoon onderwijs;
6°   van het gewoon onderwijs naar het buitengewoon onderwijs;
7°   van het voltijds onderwijs naar de deeltijdse leersystemen;
8°   van de deeltijdse leersystemen naar het voltijds onderwijs. 
 
In afwijking van het eerste lid biedt het centrum bij zorgvragen over problematische keuzes de kernactiviteiten,vermeld in artikel 5, 1° tot en met 6°, aan. 
Het centrum biedt de kernactiviteiten, vermeld in artikel 5, 1° tot en met 3°, actief aan voor alle anderstalige nieuwkomers met het oog op de instap in het onderwijs en studiekeuze.  
 
Artikel 18
 
Om de strategische doelstellingen te realiseren, biedt elk centrum aan de scholen waarmee het een beleidscontract of een beleidsplan heeft afgesloten, ondersteuning aan die betrekking heeft op:
1° informatieverstrekking als vermeld in art. 16 van het decreet van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding;
2° de draaischijffunctie van het centrum tussen de school en een aanwijsbaar netwerk;
3° participatie in overleg met betrekking tot leerlingenbegeleiding of zorgbeleid, georganiseerd door de school;
4° participatie aan projecten op school gericht op het beleid rond prioritaire doelgroepen.  
 
Artikel 19
 
In het kader van de informatieverstrekking over het onderwijsaanbod en de aansluiting op de arbeidsmarkt, vermeld in artikel 18, 1°, organiseert het centrum, in samenwerking met de school, acties rond studie- en beroepskeuze en participeert het actief in de uitvoering ervan. Het centrum doet dit op volledige en neutrale wijze en dit voor alle leerlingen van:
1° het laatste jaar van het basisonderwijs;
2° het tweede jaar van de eerste graad secundair onderwijs;
3° het tweede jaar van de derde graad secundair onderwijs.