Laatste update: 10/11/2015

Sterke, autonome en onafhankelijke leerlingenbegeleiding

De Tijd formuleert vandaag bevindingen uit het rapport van PWC, die vorig schooljaar een audit uitvoerden bij de centra voor leerlingenbegeleiding. Het rapport hebben we zelf nog niet gekregen, enkel een korte mondelinge toelichting. Als Vrije-CLB-Koepel grijpen we de aanbevelingen aan om in dialoog met onze centra de werking bij te sturen en te verbeteren. Op dit vlak verwachten we ook veel van het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding. Er zijn twee punten waarover al lange tijd gediscussieerd wordt: autonomie versus inbedding en centrale versus decentrale aansturing. Daar hebben we een duidelijke visie op.

Een nieuw decreet leerlingenbegeleiding
Wanneer er aan een auditbureau gevraagd wordt om een audit naar de efficiëntie van de werking uit te voeren, is het uiteraard logisch dat er heel wat aanbevelingen komen. Minister Crevits gaf in De Ochtend op Radio 1 in haar reactie op het artikel in De Tijd ook aan dat het auditrapport positief is over de CLB-werking en heel wat aanbevelingen geeft om de werking verder te versterken. Op dit vlak verwachten we ook veel van het nieuw decreet leerlingenbegeleiding dat ieders rol in de leerlingenbegeleiding moet verduidelijken. De vrije centra zijn al langer vragende partij naar zo’n nieuw decreet. Minister Crevits gaat daar tot onze tevredenheid op in.

Autonome CLB’s bieden de beste garantie voor sterke leerlingenbegeleiding
Als leerlingenbegeleiding te onafhankelijk is, krijg je discussie met scholen die zelf meer aansturing willen geven. Op het moment dat leerlingenbegeleiding te sterk ingebed is in de school, krijg je de vraag van leerlingen, ouders ... naar een meer onafhankelijke leerlingenbegeleiding. De meerwaarde van een onafhankelijk CLB ligt net in die autonome positie. Dit garandeert een onbevangen opstelling t.a.v. leerlingen. Het CLB garandeert een objectieve aanpak, ongeacht de mening van de school. CLB'ers hebben beroepsgeheim. Samen met een onafhankelijke positie is cruciaal om een vertrouwensband scheppen, een voorwaarde voor goede begeleiding. Autonome en onafhankelijke CLB’s garanderen net een sterke leerlingenbegeleiding.

Gelijkgericht en lokaal aangepast: een noodzakelijke mix die verduidelijking vraagt
De tweede discussie die al decennia terugkomt, is de mate van centrale aansturing of lokale autonomie. Moet de leerlingenbegeleiding door de overheid aangestuurd worden of is de lokale verankering essentieel om in te spelen op de lokale noden? Wanneer de leerlingenbegeleiding te autonoom is, krijg je een onduidelijk profiel en een maatschappelijke vraag naar een duidelijker gestuurde werking. Wanneer er te veel centrale aansturing is, verliest de leerlingenbegeleiding slagkracht om in te spelen op de lokale noden.
 
Het is niet het een of het ander: het is het evenwicht vinden tussen beide. Meer gelijkgerichtheid mag niet betekenen dat we starre procedures uitschrijven die elke vorm van inspelen op de behoefte van een individuele leerling fnuikt. Uit eerdere tevredenheidsmetingen blijkt dat jongeren die al beroep deden op CLB tevreden zijn. CLB’ers zijn professionals, maar ze moeten wel herkenbaar zijn als CLB-medewerkers en dat veronderstelt dat ze op gelijkaardige manier werken, dat de cliënten een gelijkaardige dienstverlening krijgen, in welk CLB ze ook aankloppen. Een concreet voorbeeld: eenzelfde casus rond verontrusting zou in twee centra tot dezelfde  manier van handelen moeten leiden.

Klaar voor de toekomst
De voorbereidingen naar een nieuw decreet leerlingenbegeleiding lopen. Dat is niet het enige. Als vrije centra lopen we een traject met de Thomas More hogeschool om onze communicatie in de toekomst beter te stroomlijnen. Bovendien zijn de gesprekken met de lokale besturen volop aan de gang om onze gezamenlijke toekomst vorm geven. We gaan op zoek naar hoe we ons als vrije centra voor leerlingenbegeleiding kunnen organiseren zodat we de uitdagingen die de toekomst ons brengt ook effectief aankunnen.

We zijn erg benieuwd naar het volledige rapport van PWC.


Een gesprek?
Dat kan.

Stefan Grielens,
Algemeen directeur VCLB-Koepel vzw
0495 400 985
 
______________________________________________
Algemeen Perscontact: Annelies De Graeve 02 240 07 67