Laatste update: 19/01/2015

Toetertijd? Laat kleuters groeien

februari 2014
Heel wat scholen nemen in maart de Toeter-test af. Het is belangrijk om Toeters en Kontrabas in een juist perspectief te hanteren. Het zijn instrumenten die eventueel kunnen gebruikt worden in een handelingsgericht kader met de bedoeling kleuters de kans geven om zoveel mogelijk ontwikkelingsdoelen te bereiken.
 
Schoolrijpheid is meer dan wat deze testen meten. De inschatting van de kleuterleidster , de indrukken van ouders en de resultaten van Toetertest geven samen een indicatie of een kind schoolrijp is. Toeters (en Kontrabas) geven een betrouwbare voorspelling welke kinderen op welke vlakken extra aandacht nodig hebben. Zo kan de kleuterleidster daar op in spelen. 
 
De recente persaandacht is een goede aanleiding om het juiste gebruik nogmaals te benadrukken bij de scholen die deze test afnemen. Sommige scholen gebruiken immers verkeerde normen. Andere scholen hangen aan het resultaat van Toeters een beslissing vast over al of niet starten in het eerste leerjaar. Toeters en Kontrabas meten echter alleen de voorbereidende (deel-)vaardigheden van lezen, schrijven en rekenen. Ze kunnen derhalve niet doorslaggevend zijn voor een beslissing over wel of niet starten in het eerste leerjaar. De tests zijn een middel om goed te weten waarmee we het kind de beste start in het lager onderwijs kunnen geven; niet om een oordeel te vellen over de kleuter! CLB’s kunnen scholen helpen om de toetsen in dit juiste perspectief te plaatsen en dit ook goed te communiceren naar ouders. 

Zijn er twijfels dan is verdere observatie en/of onderzoek wenselijk en is de stap naar het CLB aangewezen.
 
Alternatief: Groeiboek
Kleuterjuffen en -meesters kunnen ook met Groeiboek werken. Groeiboek is een zorgsysteem voor kleuterleidsters om goed te antwoorden op specifieke zorgvragen van kleuters.

Dit gebeurt door de zorg op een systematische manier te signaleren en te analyseren en door te handelen en te evalueren. Hulpmiddelen hiervoor zijn een signaleringsrooster, een kinddossier, analyse- en opvolgformulieren en een handelingsplan met een interventierooster. Referentiekaarten en katernen bieden inhoudelijke ondersteuning voor verschillende ontwikkelingsdomeinen.

De extra zorg gebeurt steeds in overleg met de ouders en wordt ondersteund door het zorgbeleid van de school en door het CLB