Laatste update: 28/09/2012

Verplichte opdrachten

Verplichte begeleiding kunnen scholen, leerlingen en ouders niet weigeren. Het gaat om algemene en gerichte medische consulten, maatregelen ter bestrijding van besmettelijke ziekten en leerplichtbegeleiding. 
De wettelijke bepalingen van dit verplichte gedeelte komen in het kort hierop neer: 
 
Algemene en specifieke medische consulten 
Het CLB voert verplichte algemene en specifieke medische consulten (medisch onderzoek) uit bij leerlingen uit in bepaalde  leerjaren of leeftijden in het geval van BuO.
 
Profylactische maatregelen 
Heeft een leerling of iemand van het schoolpersoneel een besmettelijke ziekte, dan moet het CLB maatregelen nemen om te voorkomen dat ook anderen besmet raken. Welke maatregelen dat zijn, wordt per ziekte in detail beschreven in het uitvoeringsbesluit van 17 maart 2000.
 
Leerplichtbegeleiding 
Het CLB zorgt er samen met de school voor dat zo veel mogelijk leerlingen aan de leerplicht voldoen. Die leerplicht loopt vanaf het begin van het schooljaar waarin de leerling zes jaar wordt tot de leerling de leeftijd van 18 jaar bereikt. 
Het CLB neemt deel aan het overleg over afwezigheden op school. De tussenkomst van het CLB is verplicht voor: 
  • leerlingen die door de frequentie en de aard van hun afwezigheden hun schoolloopbaan in het gedrang brengen; 
  • minderjarige leerlingen die meer dan 10 halve lesdagen per schooljaar afwezig zijn in het voltijds onderwijs en bij wie die afwezigheden als problematisch of onwettig worden geregistreerd; 
  • leerlingen die geschorst of tijdelijk uitgesloten zijn; 
  • leerlingen die definitief zijn uitgesloten op een bepaalde school, bij de overgang naar een nieuwe school.